Frederik Hendrik van den Worm


Met informaties van Dick en Ivonne Schenk-Lolang, Irene Lolang

Afschrift:

Frederik Hendrik van den Worm

Uittreksel uit het Register tot inschrijving der acten van Huwelijk en Echtscheiding gehouden te Semarang in het jaar negentien honderd en veertien. No.104.

Heden, den een en dertigsten December negentien honderd en veer-
tien, veschenen voor mij, William Petrus Alphonso Kloprogge,---
gewoon ambtenaar van de burgelijken stand te Semarang-----------
FREDERIK HENDRIK VAN DEN WORM, geboren te Batavia, oud veertig
jaren, van beroep Adjunct Administrator bij de gemeente pas-
sers te Semarang, wonende aldaar, meerderjarige zoon van Adolph-
Harmen van den Worm, overleden en van Paulina Geertruida de -----
Senerpont Domis, zonder beroep, wonende te Semarang -------------
en
de Inlandse Christenvrouw MARINEM bij den doop genaamd MARIA, -
geboren te Kendal (Semarang), oud naar gissing dertig jaren, zon-
der beroep, wonende te Semarang, meerderjarige dochter van den
Inlander Kromoramin en van de Inlandse vrouw Kawen, beiden
overleden --------------------
die mij verzochten over te gaan tot de voltrekking van hun voor- ---
genomen huwelijk en mij tot dat einde navolgende, onder de ----
bijlagen van dit register opgenomen bewijsstukken ter hand ----
stelden, te weten: --------------------------------------------

Ten eerste:
Eene verklaring van den acht en twintigsten Decem-
ber negentien honderd en veertien, afgegeven door den Secreta-
ris der residentie Semarang belast met het houden der registers -
van geboorten, huwelijken echtscheidingen en van sterfge-
vallen onder de Inlandsche Christenen in de afdeling Semarang --
ter voldoeningaan de tweede alinea van artikel zeven van -------
Staatsblad achttien honderd acht en negentig nummer een honderd
acht en vijftig bij Staatsblad negentien honderd en -------------
een nummer drie honderd acht en veertig.------------------------
Voorts werd door mij geconstateerd dat de afkondigingen van -----
dit huwelijk te Semarang behoorlijk hebben plaats gehad op ------
Zondag den zesden en op Zondag den dertienden -------------------
December negentien honderd en veertien en zonder ----------------
stuiting zijn afgelopen. --------------------
De daarna door mij den bruidegom en der bruid in het openbaar ----
voorgehouden vraag, of tij tot echtgenooten aannemen en-
al de plichten, door de Wet aan den huwelijken staat verbonden, -
getrouwelijk zullen naleven, door beiden bevestigend beantwoord -
zijnde, heb ij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door -
den echt aan elkander zijn verbonden.

De comparanten hebben mij vervolgens afgegeven de mede onder de
bijlagen van dit register opgenomene geboorteacten van:

waaruit blijkt dat gemelde kinderen uit comparante zijn geboren respectievelijk te:

Onderscheidelijk op den

Welke kinderen zij verklaarden voor de hunnen te erkennen, ver-
klarende de comparante bovendien toe te stemmen in de door den com-
parant bij deze gedane erkenning van gemelde kinderen.
Gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Pieter Sopakuwa, oud vijf-
en dertig jaren, van beroep eerste Klerk op het Residentiekan-
toor te Semarang en van Hendricus Daniel Bazin, oud zes en der-
tig jaren, van beroep ambtenaar op non activiteit, beiden wo-
nende te Semarang.
En is hiervan deze acte gemaakt, die na voorhouding door den
comparant bruidegom, de getuigen en mij is onderteekend, hebbende
de comparante bruid, aan wie eene vertolking dezer acte in de
Maleische taal door mij is voorgehouden, verklaard niet te
kunnen schrijven.
(Was getekend) F.H. van den Worm. J.P. Sopakuwa. H.D. Bazin.
Kloprogge.

Voor eensluitend uittreksel uitgegeven den acht en twintigsten November negentien honderd een en twintig, door mij, gewoon
ambtenaar van den burgelijken stand te Semarang.

W.C. Onleesbaar.

Gezien voor logalisatie der bovenstaande handtekening van Willem Anne Gerard Creutzberg, gewoon amdtenaar van den burger-
lijken stand te Semarang.

De President van den Raad van Justitie te Semarang.
W.C. Onleesbar
Jang mengambil turunan.Freddy van den Worm
Terug naar genealogie "van den Worm"